Kassander
Gemeentelijke Gebiedsontwikkeling en Bezuinigingsmanagement
Wat doet Kassander


Succesvolle gebiedsontwikkeling gaat niet vanzelf, maar ook tijdens de crisis kan het zeker!
"uitbreiding- en krimpscenario gaan heel goed samen" 

De crisis laat zich voelen, maar biedt ook kansen

Gemeenten, andere (semi-)overheden en een deel van het bedrijfsleven moeten stevig bezuinigen. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met een daling van de uitkering/vergoeding vanuit het Rijk. Daarnaast lopen voor gemeenten inkomsten uit grondverkopen, ozb en bouwleges terug. Ook gaan de kosten omhoog door een oplopende werkloosheid. Toch is het belangrijk de begroting op korte termijn meerjarig sluitend te maken en/of te houden.

Er ligt daarnaast ook een grote bouwopgaaf: er is veel vraag naar betaalbare woningen voor starters en senioren maar er wordt nauwelijks gebouwd. Door gemeenten en provincies zijn vaak gronden verworven welke nu niet ontwikkeld worden. Verliezen moeten worden genomen. Ruim 8% van de gemeenten dreigt door deze strop onder curatele te komen en woningzoekenden blijven zoeken. Er zijn echter goede oplossingen.

 Gebiedsontwikkeling


Gebiedsontwikkeling stagneert onnodig
In veel gevallen is het niet nodig dat gemeenten onder curatele komen te staan. Kassander weet uit ervaring dat gemeenten veel meer (gebiedsontwikkelings-)mogelijkheden hebben dan zij zich realiseren. Ook lastige bouwclaims van ontwikkelaars op gemeentegrond kunnen teniet worden gedaan door de vernieuwende werkwijze van de topadvocaat waarmee Kassander samenwerkt.
Kassander kan een gesubsidieerde Quick Scan uitvoeren voor bestaande situaties. Dan weet een gemeente waar het staat en wat mogelijk is. Daarnaast worden gemeenten en provincies geadviseerd en begeleid bij het zelf of samen met derden ontwikkelen van (woning)bouwprojecten bij bijv. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, diverse PPS-modellen, GKW en Gemeentelijke Ontwikkeling in Eigen Beheer (GOEB).

Door die nieuwe ontwikkelmethoden wordt woningbouw veel betaalbaarder en dus haalbaar voor de woningzoekende (ook met smalle beurs). De woningmarkt komt daardoor aantoonbaar weer op gang. Kassander adviseert en begeleidt o.a. gemeenten, stadsregio's en provincies bij dit proces.


Praktijkervaring Gebiedsontwikkeling
Kassander drijft op ervaringsdeskundigen die redeneren vanuit het belang van de gemeente/overheid en dus het algemeen belang. Niet het belang van het externe bureau of een ontwikkelaar staat voorop, maar succesvolle gebiedsontwikkeling met gelijktijdige beheersing van de gemeentelijke risico's wel.

Methodes als (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap, Goedkope Koopwoningen (GKW) en Gemeentelijk Ontwikkelen in Eigen Beheer (GOEB) zijn gecombineerd uitgekristalliseerd tot succesformule. Ook tijdens de economische recessie blijken de methodes zeer succesvol. Kassander biedt alles waar een overheid bij (oplossingsgerichte) gebiedsontwikkeling nodig heeft: van Adviseurs, Projectmanagers en Planeconomen tot de vastgoedadvocate van het jaar.Bezuinigen door en voor overheden


In praktijk hebben gemeenten, instellingen en bedrijven al vaak een bezuinigingsplan bedacht, maar komen nog geld te kort of komen er bestuurlijk niet uit. Ook blijkt meer dan eens dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie: er wordt minder bezuinigd en omgebogen dan verwacht.
Vanuit de bestuurlijke ervaring bij de overheid en in het bedrijfsleven beoordeelt Kassander bestaande plannen, vult deze innovatief aan en schrijft indien gewenst het bestuurlijke voorstel.

Opties zijn: Quick Scan, BasisPlus, Inkoopanalyse (uitgaven-, contract- en kwalitatieve analyse), Inkoop Besparingsplan, Product-/procesinnovatie, Total Screening, Second opinion en Intensivering van bestaande bezuinigings- en ombuigingsplannen. Ook verzorgt Kassander strakke coördinatie tijdens het bezuinigingsproces waardoor doelstellingen wel gehaald worden.

Vanuit breder perspectief worden met name overheden maar ook het bedrijfsleven bij gebiedsontwikkeling en bezuinigingsoperaties bijgestaan, waarbij niet het externe bureau (Kassander) binnenkomt en zolang mogelijk blijft zitten, maar juist de gemeente of het bedrijf de lead heeft en houdt.


Informatie
Indien uw interesse heeft in een (vrijblijvend) toelichtend gesprek of een op uw situatie toegespitste offerte wilt, vernemen wij dat graag.

Informatie: info@kassander.nl